Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

Από το 2012 μέσω της “Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών”, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν απευθείας αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προτείνουν μία συγκεκριμένη νομοθετική τροποποίηση.

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, πρέπει πρώτα να συσταθεί μία επιτροπή πολιτών αποτελούμενη από τουλάχιστον επτά μέλη* από τουλάχιστον επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση της Πρωτοβουλίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Πολιτών έχει ένα χρόνο για να συλλέξει υπογραφές.

Πρέπει να συγκεντρωθούν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές, με  ελάχιστο αριθμό υπογραφών το ένα τέταρτο των κρατών της ΕΕ, δηλαδή επτά κράτη της ΕΕ [1]. Ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός είναι περίπου 750 φορές ο αριθμός των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε χώρας – π.χ. στη Γερμανία απαιτούνται 72.000 υπογραφές.

Ο ελάχιστος αριθμός υπογραφών που απαιτείται για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ βρίσκεται στο Επίσημο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [2]. Υπογράφεται είτε γραπτώς είτε διαδικτυακά.

Εάν επιτευχθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών εντός της αναφερόμενης χρονικής περιόδου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δράσει. Στη φάση αυτή  η Επιτροπή Πολιτών μπορεί να παρουσιάσει την Πρωτοβουλία της σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει για τα επόμενα βήματα εντός τριών μηνών. Στην καλύτερη περίπτωση, η δράση αυτή θα οδηγήσει στην έγκριση της πρότασης και κατ’ επέκταση σε νομοθετική τροποποίηση. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απορρίψει την πρωτοβουλία των πολιτών αναφερόμενη βέβαια στους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφαση.

Βλέπουμε την «Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών» ως μια ευκαιρία επέκτασης του ευρωπαϊκού κανονισμού της Φυσικής Συνοχής των Πτερυγίων με το Σώμα των καρχαριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερους υποστηρικτές σε ολόκληρη την ΕΕ.

*Πρέπει να είναι συμπληρωμένη η ελάχιστη ηλικία δυνατότητας ψήφου (συνήθως το 18 έτος, για την Αυστρία και τη Μάλτα το 16 έτος, για την Ελλάδα το 17 έτος) και δεν πρέπει να είστε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν απαιτείται εγγραφή στο εκλογικό μητρώο.

[1] Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative, 2011
[2] Official Register of the European Commission on the European Citizens’ Initiative, https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories, 2019

Ιδρυτές της Πρωτοβουλίας Πολιτών της ΕΕ

Εκπρόσωπος:

Μέλος:

Nils Kluger
Germany
Nationality: German

Substitute:

Alexander Hendrik Cornelissen
Netherlands
Nationality: Dutch

Luis Miguel Fonseca Alves
Portugal

Katrien Vandevelde
Belgium

Monica Tenorio de Figueiredo Gabell
Sweden

Fernando Frias Reis
Spain

Frédéric Xavier Le Manach
France

Julian Engel
United Kingdom

Ioannis Giovos
Greece

Veerle Gishlain Roelandt
Italy

Chrysoula Gkoumpili
Greece

Sabine Reinstaller
Austria

Fabienne Rossier
France

Alexandar Dourtchev
Romania

Andrew Mark Griffiths
United Kingdom